KANCELARIA PRAWA BANKOWEGO

radca prawny Agnieszka Urbańska – Perdek

Radca Prawny Agnieszka Urbańska – Perdek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez tę Izbę pod numerem 1585.

 Zakres prowadzonych spraw

W ramach Prawa Bankowego nasza Kancelaria oferuje pełen wachlarz usług.
Bogate doświadczenie zdobywane na przestrzeni kilkunastu lat pozwala nam gwarantować wysoką jakość usług. 

Od 2010 roku Kancelaria prowadzi z sukcesem sprawy przeciwko bankom związane z kredytami indeksowanymi do waluty obcej (CHF, EURO), wtedy jako jedna z pierwszych w Polsce.

Kredyty indeksowane do waluty obcej
 • postępowanie o zwrot nienależnie pobranych odsetek od kredytu naliczonych przez kredytodawcę w oparciu o klauzule niedozwolone
 • postępowanie o zwrot nienależnie pobranych kwot w oparciu o klauzule niedozwolone dotyczące przyjętego w umowie o kredyt kursu waluty obcej
 • postępowanie o ustalenie warunków umowy o kredyt z uwzględnieniem bezskuteczności klauzul niedozwolonych dotyczących między innymi oprocentowania kredytu oraz przeliczania spłacanych rat kredytu według kursu ustalanego przez bank w tabeli kursowej
 • postępowanie o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
 • postępowanie o unieważnienie umowy o kredyt
 • postępowanie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego oparte na zarzucie bezskuteczności wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej z powodu nadpłaty, jaką posiadał kredytobiorca w związku z zawyżonymi ratami kredytu pobieranymi przez bank w oparciu o abuzywne zapisy dotyczące kursu CHF.

W chwili obecnej można mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej sądów powszechnych kwalifikującą postanowienia umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej jako klauzule niedozwolone, a w konsekwencji nie wiążące kredytobiorcy będącego konsumentem.

Skutkiem orzeczenia sądowego jest ustalenie, że kredyt oprocentowany jest oprocentowaniem zmiennym liczonym jako suma marży banku + LIBOR bądź oprocentowaniem  stałym w wartości z dnia zawarcia umowy o kredyt oraz przyjęciem, że kredyt został wypłacony i jest spłacany w PLN, a co za tym idzie obowiązek zwrotu przez bank nienależnie pobranych kwot ponad ustalone przez sąd oprocentowanie oraz kwot wynikających z przeliczenia raty kredytu na PLN po kursie przyjętym przez bank w oparciu o własną tabelę kursów. Zwrot nienależnie pobranych kwot następuje na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Znajdujące się w umowie kredytowej klauzule abuzywne nie wiążą wszystkich kredytobiorców będących konsumentami, a nie tylko tych, którzy regularnie spłacają kredyt i mogą wystąpić do banku z żądaniem zwrotu nadpłaconych kwot.

Również kredytobiorcy, którym bank wypowiedział umowę kredytu i wszczął przeciwko nim egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w sądową klauzulę wykonalności mogą zawiesić egzekucję i złożyć w sądzie przeciwko bankowi pozew przeciwegzekucyjny. Wówczas mogą zgłaszać zarzuty, że bankowy tytuł egzekucyjny został wystawiony na kwotę nieodpowiadającą rzeczywistemu zadłużeniu lub wręcz że w dniu wypowiedzenia umowy kredytowej kredytobiorcy posiadali nadpłatę w jego spłacie. Skutkiem uwzględnienia przez sąd powództwa przeciwegzekucyjnego będzie umorzenie egzekucji.

Zawarcie przez bank w umowie kredytowej klauzul abuzywnych ma wpływ również na toczące się przeciwko kredytobiorcom postępowania o zapłatę. Pozwani kredytobiorcy mogą podnieść w tym postępowaniu zarzut, że są winni bankowi mniejsze kwoty bądź posiadają nadpłatę w spłacie kredytu, bowiem uiszczali zawyżone raty kredytu, ustalone na podstawie zapisów umowy kredytowej, które ich nie wiążą, jako konsumentów.

Przykładowe sprawy dotyczące kredytów indeksowanych prowadzone przez Kancelarię
 1. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny sygn. akt IC 92/12 – sprawa przeciwko bankowi o zwrot nienależnego świadczenia – zawyżonych rat kredytu przy ustaleniu, że kredytobiorcę nie wiążą klauzule abuzywne dotyczące oprocentowania oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoławczy sygn. akt II Ca 1392/12 w którym oddalono apelację banku od w/w korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Rejonowego. Klient otrzymał zwrot kwoty 12.518,40 zł. wraz o odsetkami w wysokości ustawowej za czas trwania procesu, jak również bank zobowiązany został do zwrotu klientowi poniesionych kosztów postępowania sądowego w całości.
 1. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny sygn. akt IC 388/10 – sprawa o zwrot nienależnego świadczenia – zawyżonych rat kredytu przy ustaleniu, że kredytobiorcę nie wiążą klauzule abuzywne dotyczące oprocentowania oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoławczy sygn. akt II Ca 1336/12 w którym oddalono apelację banku od w/w korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Rejonowego. Klient otrzymał zwrot kwoty 8.414,75 zł wraz o odsetkami w wysokości ustawowej za czas trwania procesu, jak również bank zobowiązany został do zwrotu klientowi poniesionych kosztów postępowania sądowego w całości.
 1. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział VIII Cywilny sygn. akt VIIIC 2064/15 – sprawa o zwrot nienależnego świadczenia – zawyżonych rat kredytu przy ustaleniu, że kredytobiorcę nie wiążą klauzule abuzywne dotyczące kursu CHF oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoławczy sygn. akt II Ca 1961/16 w którym oddalono apelację banku od w/w korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Rejonowego. Klient otrzymał zwrot kwoty 9.638,53 zł wraz o odsetkami w wysokości ustawowej za czas trwania procesu, jak również bank zobowiązany został do zwrotu klientowi poniesionych kosztów postępowania sądowego w całości. Intencją klienta było ograniczenie kosztów sądowych oraz otrzymanie korzystnego wyroku, aby następnie złożyć w sądzie pozew tym razem o zwrot całości nadpłaty i wykorzystanie prawomocnego wyroku zasądzającego w kolejnym procesie, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.
 1. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział VIII Cywilny sygn. akt VIIIC 1702/14 – sprawa o zwrot nienależnego świadczenia – zawyżonych rat kredytu przy ustaleniu, że kredytobiorcę nie wiążą klauzule abuzywne dotyczące oprocentowania oraz kursu CHF, w chwili obecnej klient oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej w celu rozpoznania apelacji banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku.W przypadku oddalenia apelacji banku, Klient otrzyma zwrot kwoty 73.840,16 zł. wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za czas trwania procesu oraz zwrot kosztów procesu w pełnej wysokości.
 1. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny sygn. akt IC 280/16 – sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego, w którym sąd rozpoznał zarzut bezskutecznego wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z powodu nadpłaty, jaką posiadał kredytobiorca w związku z zawyżonymi ratami kredytu pobieranymi przez bank w oparciu o abuzywne zapisy dotyczące kursu CHF – wyrok prawomocny wobec zaniechania przez bank wniesienia apelacji od niekorzystnego dla niego wyroku. Klient uniknął licytacji domu, bowiem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności w całości a postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.
 1. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny sygn. akt IC 755/13 – sprawa o zapłatę z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego dotycząca ubezpieczenia niskiego wkładu, w którym sąd rozpoznał zarzut bezskutecznego wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z powodu nadpłaty, jaką posiadał kredytobiorca w związku z zawyżonymi ratami kredytu pobieranymi przez bank w oparciu o abuzywne zapisy dotyczące kursu CHF – wyrok prawomocny wobec zaniechania przez bank wniesienia apelacji od niekorzystnego dla niego wyroku. Klient uniknął zapłaty na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwoty 350.900 zł.
Kredyt konsumencki
 • postępowanie o zwrot nienależnych opłat pobranych przez bank za udzielenie kredytu oraz nienależnie pobranego oprocentowania w związku z ustaleniem zawarcia umowy o kredyt konsumencki z naruszeniem ustawy o kredycie konsumenckim z sankcją kredytu darmowego

W przypadku, gdy kredytodawca naruszył art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c ustawy o kredycie konsumenckim konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Powyższe oznacza dla kredytobiorcy to, że zaciągnięty przez niego kredyt jest darmowy (bez odsetek i innych kosztów udzielenia kredytu) spłacany w terminie i sposób ustalony w umowie.

Bankowy tytuł egzekucyjny
 • postępowanie zażaleniowe w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

W dniu 27 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1854). Wprowadzono bardzo ważne zmiany, gdyż m.in. uchylono art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy regulujące zasady wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych. Oznacza to, że bankowy tytuł egzekucyjny został wyeliminowany z systemu prawnego i banki nie mogą się nim już posługiwać.

Niemniej jednak bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów sprzed zmiany, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Zdarza się, że bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez bank przeciwko kredytobiorcy nie spełnia ustawowych wymogów, a pomimo tego zostaje zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności, stając się tytułem wykonawczym. W oparciu o uzyskany przeciwko kredytobiorcy tytuł wykonawczy bank wszczyna postępowanie komornicze w celu wyegzekwowania objętej nim wierzytelności. Rozpoznając złożone przez kredytobiorcę zasadne zażalenie na postanowienie o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności sąd ostatecznie oddali wniosek banku, dzięki czemu bank nie będzie mógł wszcząć postępowania komorniczego w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny.

Uwzględnienie przez sąd zażalenia kredytobiorcy na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie spowoduje, że bank nie będzie mógł wnieść przeciwko kredytobiorcy pozwu o zapłatę. Niemniej jednak do tego czasu kredytobiorca zyskuje:

– czas na wyjaśnienie sprawy z bankiem dotyczącej wysokości zadłużenia bądź przeprowadzenia negocjacji zmierzających do polubownej jego spłaty,

– w przypadku wadliwości bankowego tytułu egzekucyjnego zwalczenie tytułu egzekucyjnego spowoduje, że bank wystąpi przeciwko kredytobiorcy z pozwem o zapłatę. W postępowaniu o zapłatę kredytobiorca będzie mógł podnieść wszystkie zarzuty przeciwko żądaniu banku, w tym te, które mogły stanowić przesłanki pozwu przeciwegzekucyjnego. Taka taktyka obrony ma swoją zaletę, bowiem bank wnosząc pozew o zapłatę jest zobowiązany ponieść wysoki wpis sądowy. W przypadku, gdy kredytobiorca podejmie decyzję o nie zaskarżaniu zażaleniem postanowienia o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności i wytoczeniu następnie przeciwko bankowi pozwu przeciwegzekucjnego będzie musiał uiścić wpis sądowy od wnoszonego przez siebie pozwu.

Postępowanie o zadośćuczynienie z powodu naruszenia przez bank tajemnicy bankowej

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo bankowe bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

 

Nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy pracownicy banku bądź firmy windykacyjnej działającej na zlecenie banku, prowadząc pozasądową windykację, ujawniają informacje o istniejącym zadłużeniu z naruszeniem tajemnicy bankowej. Z tego powodu informacja o tym, że dana osoba jest dłużnikiem banku trafia do członków rodziny, sąsiadów, pracodawcy. Tym bardziej jest to dotkliwe, że często kredytobiorca nie jest dłużnikiem banku, gdyż umowa o kredyt została wadliwie lub bezpodstawnie wypowiedziana, bądź kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty rat w wysokości wskazanej przez bank w oparciu o klauzule niedozwolone. W czasie, gdy kredytobiorca dowodzi swoich racji przed sądem, bank prowadzi windykację naruszając dobre imię kredytobiorcy oraz tajemnicę bankową.

Postępowanie o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych kredytobiorcy wpisanego do Rejestru Dłużników lub zaniechania aktualizacji danych umieszczonych w tym Rejestrze oraz nienależytego wykonania umowy o kredyt i czynów niedozwolonych

Nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy kredytobiorca jest zgłaszany przez bank do Rejestru Długów w sytuacji, kiedy nie jest on dłużnikiem banku, gdyż umowa o kredyt została wadliwie lub bezpodstawnie wypowiedziana, bądź kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty rat w wysokości wskazanej przez bank, bowiem wyliczanej w oparciu o klauzule niedozwolone.

 

Zdarza się również, że pobieranie przez bank przez długie lata znacznie zawyżonych rat kredytu narusza dobra osobiste kredytobiorcy jak prawo do spokoju (wolność od strachu), poczucie stabilizacji finansowej, bezpieczeństwa.

Reprezentowanie kredytobiorcy przed bankiem w celu uzyskania korzystniejszych warunków spłaty kredytu na drodze pozasądowej (dotyczy kredytów spłacanych regularnie, jak również postawionych w stan natychmiastowej wymagalności).

radca prawny Agnieszka Urbańska – Perdek

Kancelaria Prawa Bankowego Agnieszka Urbańska - Perdek

Radca Prawny Agnieszka Urbańska - Perdek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez tę Izbę pod numerem 1585.

 

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Na tymże Uniwersytecie, na Wydziale Prawa i Administracji, ukończyła również studia na kierunku Administracja i Zarządzanie.

Od 2003 roku Agnieszka Urbańska, jako aplikant radcowski, prowadziła Biuro Pisania Podań z siedzibą we Wrocławiu.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Urbańskiej - Perdek powstała we Wrocławiu w marcu 2006r.

Od 2003 roku, najpierw jako aplikant radcowski, a później jako radca prawny, Agnieszka Urbańska - Perdek współpracowała z wrocławskimi Kancelariami Prawnymi przy obsłudze prawnej Banków, w tym mających swoje oddziały we Wrocławiu. Obsługa miała postać konsultacji prawnych na dyżurach w oddziałach Banku, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji, w tym kredytowej, jak również windykację należności oraz prowadzenie innych spraw sądowych z udziałem Banku. W związku z ową współpracą radca prawny Agnieszka Urbańska - Perdek ma kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu prawa bankowego, również na potrzeby osób będących klientami banków.

Formularz kontaktowy

tel. 604 079 824 e-mail: biuro@radca-wroclaw.com

10 + 10 =